Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Fitalies

Artikel 1 – Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op individuele consulten en op aangeboden trainingen en workshops gegeven door Annelies Joosen van Fitalies. Door het gebruik van individuele consulten en/of deelname aan trainingen of workshops en stemt u in met deze algemene voorwaarden.

 1. Opdrachtnemer: Annelies Joosen van Fitalies, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
 2. Klant of opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Fitalies.
 3. Overeenkomst: Alle schriftelijke en mondelinge gemaakte afspraken tussen klant en opdrachtnemer over de overeengekomen diensten.
 4. Consult: behandeling of sessie waarbij er 1-op1 contact is tussen Fitalies en opdrachtgever/ klant
 5. Traject: een overeenkomst waarin voor langere tijd een overeenkomst is betreffende meerdere consulten en begeleiding op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Fitalies richt zich op het geven van individuele consulten, coaching, workshops en onlinetrainingen binnen het werkveld van leefstijl- en vitaliteit en daarnaast lichaamsgerichte psychotherapie.

 • Fitalies
 • Annelies Joosen
 • Wethouder Feskensstraat 15
 • 4873HG Etten-Leur
 • KVK Breda : 74119516
 • Btw-nummer: NL001677757B56
 • Contact via: info@fitalies.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fitalies en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Fitalies en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Fitalies en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Fitalies en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 – Totstandkoming

 1. De overeenkomst tussen Fitalies en opdrachtgever komt tot stand door:
 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Fitalies,
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier en betaling van de onlinetraining,
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Fitalies aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding.
 1. De opdrachtgever die een dienst ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt.
 2. Bij de aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Extra voor SensiTherapie

 1. Voor SensiTherapie behandeling geldt dat voor de allereerste behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. Hiervoor wordt de behandelovereenkomst van het CAT gebruikt.
 2. Als de cliënt jonger is dan 16 jaar heeft deze tevens de toestemming van de ouders/voogd nodig. Voorafgaand aan de behandeling dient het minder- jarigenformulier ondertekent te worden door beide ouders/voogden.

Artikel 5 – Diensten van Fitalies

Onlinetrainingen, workshops en in company trainingen

 1. Fitalies zal zich inspannen om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de onlinetrainingen, workshops en in company trainingen.
 2. Fitalies behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.
 3. Fitalies behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training op locatie geen doorgang te laten vinden.
 4. Fitalies zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.
 5. Voor onlinetrainingen geldt dat een training binnen een jaar moet worden afgerond.
 6. In de  onlinetrainingen m.b.t. aromatherapie, worden etherische oliën benoemd met hun eventuele toepassingen. Deze toepassingen zijn geen vervanging voor professionele medische toepassingen en in het geval van ernstige symptomen, dient te allen tijde een arts te worden geraadpleegd. De adviezen in de trainingen, kunnen de bewuste mensen ondersteunen met het in balans brengen van hun emoties en bij bevordering van hun (preventieve) gezondheid.

Coach en Sensitherapie consulten

 1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de consulten, voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u Fitalies verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht het consult u niet brengen wat u ervan verwacht had.
 2. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
 3. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor acties en of beslissingen naar aanleiding van een consult.
 4. U bent altijd zelfverantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie welke gegeven wordt tijdens een consult.
 5. Fitalies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Alles wat tijdens het consult besproken wordt is geheel vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de opdrachtnemer. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden.
 7. De opdrachtnemer is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten/twijfel raadpleeg eerst de huisarts. Dit geldt voor zowel sensitherapie als aromatherapie. Is het inzetten van remedies of etherische oliën wenselijk ter ondersteuning van bepaalde klachten, dan zal dit altijd in overleg met de betrokken (huis)arts gaan.

Artikel 6 – Betaling

 1. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fitalies te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Fitalies behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Extra aanvulling onlinetrainingen, workshops en in company trainingen

 1. De deelnamekosten van training op locatie zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Fitalies verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
 2. Voor onlinetraining zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd. Na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.
 3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Fitalies zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 4. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.

Extra aanvulling coach en Sensitherapie consulten

 1. Er is geen pinautomaat aanwezig, maar direct na een losse behandeling zal er een betaalverzoek gestuurd worden. Ook zal er een factuur via de mail verstuurd worden, die eventueel ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Natuurlijk is het ook mogelijk om het bedrag over te maken binnen 14 dagen na de behandeling.
 2. Bij het afnemen van een traject voor coaching, ontvangt u vooraf een factuur. Deze dient uiterlijk 14 dagen voor de eerste coachsessie betaald te zijn. Mocht u in termijnen willen betalen, dan dient u dat vooraf schriftelijk aan te vragen.

Artikel 7 – Annulering

 Onlinetraining

 1. Een overeenkomst voor het volgen van een onlinetraining die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
 2. De onlinetraining kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de onlinetrainingen van Fitalies worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 3. Fitalies wijst je erop dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

 Training of workshop op locatie

 1. De opdrachtgever kan de training of workshop schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Fitalies. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
  • Meer dan 4 werken voor het begin van de training: geen annuleringskosten
  • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de trainingskosten
  • Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige trainingskosten
 2. Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Fitalies aanmelden.
 3. Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Fitalies trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Fitalies de workshop of training annuleert zal Ftalies het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Fitalies is uitgesloten.

Coach en SensiTherapie consulten

 1. Wanneer u een gemaakte afspraak voor een consult wilt afzeggen dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren plaats te vinden. Vindt de annulering binnen 24 uur plaats dan is Fitalies genoodzaakt het tarief van €60,- in rekening te brengen. De factuur hiervan ontvangt u via de mail en dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 2. De opdrachtgever kan het aangaan van een traject schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Fitalies. De annuleringskosten voor trajecten zijn als volgt opgebouwd:
 • meer dan 4 werken voor het begin van de dienst: geen annuleringskosten
 • 2 tot 4 weken voor het begin van de dienst: 50% van de kosten
 • minder dan 2 weken voor het begin van de dienst: volledige kosten

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van een onlinetraining, workshop, consulten of in company training aanvaardt Fitalies een inspanningsverplichting.
 2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Fitalies geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Fitalies de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Fitalies is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 3. Onder geen beding kunt u Fitalies verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht een dienst u niet brengen wat u ervan verwacht had.
 4. Fitalies is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.
 5. Fitalies is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever van door Fitalies verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training, workshop of adviesgesprek.
 6. Fitalies streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
 7. Fitalies kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Fitalies zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.
 8. U bent altijd zelfverantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie welke gegeven wordt tijdens een consult.

Extra aanvulling Sensitherapie consulten

 1. Vanaf 1 januari 2017 is Fitalies, als alternatief genezer, verplicht aan de nieuwe wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. Dit houdt in dat de klachtenregeling per 1 januari 2017 moet voldoen aan de nieuwe wet.
 2. Om deze reden is Fitalies aangesloten bij het CAT (Collectieve Alternatieve Therapeuten). Fitalies heeft level 3 (CM1952-28-02-19). Ook heeft Fitalies een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij het BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) en is Fitalies aangesloten bij de onafhankelijke klachten en geschillencommissie van het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).
 3. De opdrachtnemer is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten/twijfel raadpleeg eerst de huisarts.

Artikel 9 – Klachten

 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Fitalies geleverde diensten, dienen binnen uiterlijk 7 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Fitalies kenbaar te worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
 2. Fitalies is aangesloten bij de onafhankelijke klachten en geschillencommissie van het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen Fitalies toe.
 2. Alle door Fitalies in het kader van de training of workshop aan de opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Fitalies verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Fitalies daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 11 – Onlineaccount

 1. Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een onlinetraining dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van Fitalies.
 2. Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan Fitalies om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 3. Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 4. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.

Opgesteld te Etten-Leur, versie 3 juli 2020